OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

dokonywanej przez firmę

Involt sp. z o.o. sp. K.

§1 Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży wyrobów, towarów i usług oferowanych przez. Involt sp. z o.o. sp. K. we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000772573.

2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków sprzedaży określenia oznaczają: a. Involt sp. z o.o. sp .K. we Wrocławiu b. Dostawca – Involt sp. z o.o. sp. K. we Wrocławiu c. Odbiorca – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent firmy Involt) d. Strony – Dostawca i Odbiorca; e. Ogólne Warunki Sprzedaży lub skrót OWS – niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży dokonywanej przez firmę Involt sp. z o.o sp. K. f. Wyroby – kable i przewody w ofercie sprzedaży Involt sp. z o.o sp. K. g. Towary – towary handlowe sprzedawane przez Involt sp. z o.o sp. K. w ramach umowy z kontrahentem; h. Usługa – usługi świadczone na rzecz Kupującego za pośrednictwem Involt sp. z o.o sp. K. i. Użytkownik końcowy – oznacza osobę fizyczną bądź podmiot, który zakupuje lub otrzymuje produkt na własny użytek i nie w celach dalszej sprzedaży. j. Dokumentacja – Dokumenty sprzedaży i dokumenty gwarancyjne (w tym m.in. faktury, dokumenty WZ karty gwarancyjne, instrukcje transportu, przechowywania i składowania) dostarczone wraz z wyrobem. k. Specyfikacja – dokument definiujący podstawowe parametry konstrukcyjne, elektryczne i/lub mechaniczne Wyrobu.

3. Dostawy wyrobów, towarów i usług dokonywane są wyłącznie na podstawie poniższych OWS, które obowiązują dla wszystkich dostaw, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny.

4. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży wyrobów, towarów i świadczenia usług zawieranych między Dostawcą i Odbiorcą. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Dostawcy pod rygorem nieważności.

5. Odstępstwa od warunków wynikających z OWS mogą wynikać wyłącznie z indywidualnych uzgodnień pomiędzy Stronami zawartych w odrębnych umowach o współpracy zawieranych na piśmie. W takim przypadku OWS obowiązują strony w zakresie, w jakim odrębna umowa pisemna nie zawiera ich zmiany.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWS, a treścią łączącej Strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

7. W razie istnienia wzorca umownego Odbiorcy, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.

8. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Odbiorcy na stronie internetowej Dostawcy: www.involt.pl w formie pliku PDF umożliwiającej pobranie i odtwarzanie przez Odbiorcę.

9. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę uznawane jest jako akceptacja OWS przy bieżącym zamówieniu oraz wszystkich pozostałych zamówieniach i umowach sprzedaży zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.

10. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży wyrobów, towarów oraz świadczenia usług zawartych od dnia 01.11.2019 roku.

§2 Prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie

1. Informacje poufne stanowią tajemnicę firmy Involt sp. z o.o. sp.K w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Pod pojęciem informacje poufne rozumie się wszelkie informacje, dane i wiedzę a w szczególności o charakterze gospodarczym, organizacyjnym, finansowym, prawnym przekazane Odbiorcy bezpośrednio a także we wszelkich dokumentach i w każdej możliwej formie (ustnej, pisemnej, graficznej, elektronicznej).

3. Zastrzegamy sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Odbiorcy przy zawieraniu umowy (m.in. rycin, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym). Dokumenty przeznaczone są jedynie do celów związanych z ofertą i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Involt sp. z o.o. sp.K.

4. Obowiązek zachowania poufności dotyczy również przypadku, gdy nie dojdzie do nawiązania umowy pomiędzy Odbiorcą a Involt sp. z o.o. sp. K., a kontakty zakończą się na etapie negocjacji. W takim przypadku obowiązek ten obejmuje wszelkie informacje otrzymane lub uzyskane przez Odbiorcę w toku negocjacji.

5. Wszelka dokumentacja techniczna, katalogi, prospekty, certyfikaty, wzory, broszury, cenniki itp. są własnością Involt sp. z o.o. sp.K. i podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itd.

§3 Warunki płatności

1. Podstawowymi formami płatności za towary zakupione w Involt sp. z o.o. sp.K. są: gotówka, przedpłata, przelew, pobranie. Forma płatności zależy od indywidualnych ustaleń z Odbiorcą.

2. W ofercie, potwierdzeniu zamówienia, dowodzie dostawy itd. Involt sp. z o.o. sp. K. określa sposób i termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.

3. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po otrzymaniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności.

4. W przypadku dostaw na podstawie przedpłaty – termin dostawy liczony będzie od dnia wpływu środków na rachunek Involt sp. z o.o. Sp.K.

5. Datą zapłaty przez Odbiorcę jest data wpływu należności na konto Involt sp. z o.o. Sp.K.

6. Involt sp. z o.o. Sp.K. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Odbiorcę z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet ustawowych odsetek za opóźnienie płatności, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Jednocześnie Involt sp. z o.o. Sp.K. zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

7. W przypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie ceny za towar, Involt sp. z o.o. Sp.K może żądać za czas opóźnienia odsetek ustawowych.

8. Jeżeli Odbiorca nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Involt sp. z o.o. Sp.K. ma prawo odmówić wydania towaru do czasu okazania potwierdzenia zapłaty. Dotyczy to również wszystkich kolejnych zamówień w przypadku indywidualnie określonych odroczonych terminów płatności.

9. Niezapłacenie należności w terminie upoważnia Involt sp. z o.o. Sp. K. do zmiany formy płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na gotówkę, pobranie lub przedpłatę.

10. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

11. Odbiorca nie ma prawa dokonywać zapłaty poprzez potrącenie przysługujących mu wierzytelności w stosunku do Involt sp. z o.o. Sp. K., bez względu na tytuł przysługującej mu wierzytelności.

12. Faktura sprzedaży traktowana jest, jako pierwsze wezwanie do zapłaty.

§4 Prawo własności wyrobów i towarów

1. Za datę dostawy uznaje się datę wydania towaru z magazynu Involt sp. z o.o.Sp.K. Od tego momentu Odbiorca dysponuje towarem jak właściciel.

2. Sprzedawca wystawia fakturę z dniem wydania towaru.

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Dostawcy na Odbiorcę z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

4. Jeżeli Odbiorca nie zapłaci w terminie zobowiązań wobec Involt sp. z o.o. Sp.K, Involt sp. z o.o. Sp.K. ma prawo do odebrania towarów. Odbiorca jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego wydania towarów Involt sp. z o.o. Sp.K Odbiór towarów nie jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy.

§5 Warunki dostaw

1. Informacje, cenniki, katalogi oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.

2. Wzorce i próbki kabli i przewodów prezentowane przez Involt sp. z o.o. Sp. K, mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

3. Cennik wyrobów typowych dostępny jest na stronie internetowej Involt sp. z o.o. Sp. K, www.multikable.pl oraz w siedzibie firmy Involt sp. z o.o. Sp. K.,: Zmiany cennika wyrobów będą podawane do wiadomości na stronie internetowej www.multikable.pl oraz w siedzibie firmy Involt sp. z o.o Sp. K.,

4. Pismo skierowane do Odbiorcy, wskazujące asortyment, ilość wyrobów czy towarów, którą może dostarczyć Involt sp. z o.o Sp. K.: w ramach danej umowy, cenę jednostkową, termin dostawy, sposób dostawy oraz miejsce dostawy, sposób i termin płatności, jest ofertą i wyraża wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. Termin związania ofertą wynika z jej treści. Oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania zamówienia, przed upływem okresu związania ofertą. Niezłożenie zamówienia w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie oferty. Na treść umowy składają się jedynie ustalenia dokonane w formie pisemnej. Ocena prawidłowości świadczenia spełnionego przez Involt sp. z o.o Sp. K.: dokonywana może być tylko na podstawie treści pisemnych ustaleń stron.

5. Zawarcie umowy wymaga złożenia zamówienia przez Odbiorcę. Z chwilą potwierdzenia przez Involt sp. z o.o Sp. K., przyjęcia zamówienia lub wystawienia faktury zawarta zostaje umowa z Odbiorcą.

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na piśmie wysyłane jest na życzenie Odbiorcy.

7. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Odbiorcy, asortyment, ilość zamawianego towaru, cenę jednostkową, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Involt sp. z o.o Sp. K., formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Odbiorcy.

8. Involt sp. z o.o Sp. K. nie odpowiada za błędy w zamówieniach i ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztami produkcji i transportu powstałymi na skutek takiego błędu.

9. Involt sp. z o.o Sp. K. zastrzega sobie możliwość dostaw częściowych oraz dostaw o (+/-) 5% większych lub mniejszych niż zamówione ilości, jeżeli wynika to z procesu produkcji. Nie stanowi to podstawy do reklamacji lub nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę. Jeżeli w przypadku konkretnych wyrobów czy towarów przyjęte jest stosowanie innej tolerancji, to odchylenie w tych granicach uważa się za zgodne z umową. Odchylenia ilościowe odpowiednio uwzględniane są w dokumentach dostawy i fakturach sprzedaży.

10. Involt sp. z o.o Sp. K. zastrzega sobie prawo do wysyłki w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom.

11. Terminy dostaw będą dotrzymywane przez Involt sp. z o.o Sp. K. w miarę możliwości, jednakże w przypadku braku wiążącego potwierdzenia, ich wyznaczenie ma charakter jedynie informacyjny.

12. Involt sp. z o.o Sp. K. może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia (wysyłanym na życzenie Odbiorcy pkt 6) Involt sp. z o.o Sp. K. podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę jednostkową i wartość oraz potwierdza termin dostawy towaru, sposób dostawy oraz miejsce dostawy, sposób i termin płatności.

13. Involt sp. z o.o Sp. K. jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Odbiorca jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie Involt sp. z o.o Sp. K. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.

14. W przypadku przekroczenia potwierdzonego terminu dostawy powyżej 30 dni Odbiorca może wyznaczyć Dostawcy kolejny termin realizacji. Jeżeli po upływie tego terminu towar nie zostanie dostarczony lub realizacja zamówienia będzie niemożliwa, Odbiorca może od umowy odstąpić. Jeżeli Odbiorca wpłacił przedpłatę na poczet realizacji zamówienia to w tej sytuacji Involt sp. z o.o Sp. K. zwróci Odbiorcy wpłaconą przez niego przedpłatę wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty. Dalej idące roszczenia są wykluczone.

15. Zamówienia oraz oświadczenia stron składane w toku negocjacji warunków poszczególnych dostaw a także w trakcie późniejszego ich wykonywania powinny być składane każdorazowo w formie pisemnej. Wymóg pisemności uważa się za zachowany w przypadku przesłania oświadczenia woli faksem lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail. W razie wątpliwości złożenie zamówienia w imieniu Odbiorcy stanowi jednocześnie oświadczenie składającego zamówienie, że jest on uprawniony do reprezentowania Odbiorcy.

16. O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Odbiorcy według ustalonych wspólnie zasad spedycji. O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Dostawca wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Odbiorcę. Dostawca nie gwarantuje za wybór najtańszego dla Odbiorcy przewozu czy opakowania. Na pisemne żądanie Odbiorcy Dostawca prześle wyroby czy też towary na koszt Odbiorcy zgodnie z jego życzeniami.

17. Jeżeli Kupujący uzgodnił z Involt sp. z o.o Sp. K. odbiór własny, ma obowiązek odebrania zamówionego towaru w ciągu 10 dni od momentu upłynięcia potwierdzonego przez Involt sp. z o.o Sp. K. terminu realizacji zamówienia. Niespełnienie tego warunku upoważnia Involt sp. z o.o Sp. K. do wysyłki towaru na koszt Odbiorcy bez jego dyspozycji.

18. Dostawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru nie zwalniają Odbiorcy z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Odbiorcy do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty.

19. Zwrot wyrobów czy towarów możliwy jest tylko w przypadku wcześniejszej zgody Involt sp. z o.o Sp. K. W takim wypadku Odbiorca ponosi wszelką odpowiedzialność oraz koszty do momentu przekazania towaru do magazynu Involt sp. z o.o Sp. K.

20. Involt sp. z o.o Sp. K. będzie przekazywał wystawione faktury VAT Odbiorcom w następujący sposób: a. We wskazane przez Odbiorcę miejsce odbioru towaru, gdzie podpisanie faktury stanowi jednocześnie oświadczenie podpisującego, że jest on uprawniony do reprezentowania Odbiorcy. b. Na prośbę Odbiorcy wysyłając oryginał faktury VAT listem pocztowym, c. Na prośbę Odbiorcy wysyłając na numer faksu wskazany przez Odbiorcę, d. Na prośbę Odbiorcy drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres e-mail wskazany przez Odbiorcę.

§6 Odbiór wyrobów czy towarów

1. Odbiorca zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania dostarczonych wyrobów i towarów w chwili ich odbioru pod względem ilościowym oraz zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad.

2. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja. Podpisanie dokumentu odbioru/dokumentów przewozowych, dokumentów dostawy (WZ lub CMR lub Packing List) jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte starannym zbadaniem wyrobów i towarów podczas odbioru dokumentem).

3. Strony ustalają, że koszt załadunku wyrobów i towarów do transportu spoczywa na Dostawcy, natomiast koszt rozładunku na Odbiorcy, niezależnie od tego, kto ponosi koszt transportu.

4. Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztami transportu w przypadku uzgodnienia dostawy na koszt Dostawcy, jeśli w zamówieniu podany zostanie błędny adres dostawy, co spowoduje konieczność przetransportowania towaru w inne miejsce.

5. Dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztami transportu, jeśli Odbiorca nie może z przyczyn technicznych czy organizacyjnych rozładować dostawy, co spowoduje konieczność przetransportowania towaru w inne miejsce lub konieczność ponownej dostawy w innym terminie.

6. Jeżeli niemożność realizacji dostawy przez Dostawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Dostawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Odbiorcy o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Dostawcę zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane klęską żywiołową (powódź, pożar, trzęsienie ziemi itp.), wystąpieniem wojny, zamieszek, strajku, eksplozji, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, wymogów obrony narodowej, nadzwyczajną awarią, niemożnością uzyskania dostaw energii, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Dostawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.

7. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Odbiorcę realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

8. Wszelkie przekazywane przez Dostawcę wraz z towarem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące, na jakość towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Dostawcę zawartych w nich danych, są każdorazowo jedynie informacją Dostawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

§7 Opakowania

1. Bębny kablowe drewniane oraz palety drewniane są opakowaniami sprzedawanymi Odbiorcy w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się na bębnie/palecie według obowiązującego w dniu fakturowania cennika opakowań. Każdy bęben wielokrotnego użytku, sprzedawany Kupującemu jest odpowiednio oznaczony numerem w sposób ułatwiający jego identyfikację.

2. Na opakowania zwrotne Involt sp. z o.o Sp. K. wystawi faktury VAT ze stawką VAT zgodną z obowiązującymi przepisami.

3. W dniu dostawy Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny bębnów kablowych i palet otrzymywanych wraz z wyrobami i towarami oraz każdorazowo zaznaczyć w protokole niezgodności lub na fakturze, że otrzymany bęben lub paleta jest uszkodzona lub nadmiernie zużyta (zbutwienia, złamania itp.). W przeciwnym przypadku uznaje się, że Odbiorca otrzymał bęben w dobrym stanie.

4. Opakowanie uszkodzone lub niespełniające wymogów jakościowych nie podlegają wymianie/zwrotowi. Warunki odsprzedaży lub zwrotu opakowań uszkodzonego lub nadmiernie zużytych będą każdorazowo uzgadniane z Involt sp. z o.o Sp. K.

5. W przypadku niezakwalifikowania przez Involt sp. z o.o Sp. K. opakowań, jako podlegających zwrotowi zostaną one pozostawione przez Involt sp. z o.o Sp. K. do dyspozycji Odbiorcy na okres 14 dni od daty przekazania przez Odbiorcę, a Involt sp. z o.o Sp. K. niezwłocznie poinformuje Odbiorcę o powyższym fakcie. Po upływie okresu 14 dni Strony zgodnie postanawiają, że pozostawione do dyspozycji Odbiorcy opakowani zostanie poddane utylizacji.

6. Kupujący zobowiązuje się zwrócić opakowania zwrotne na własny koszt do Involt sp. z o.o Sp. K. chyba, że strony postanowią inaczej.

7. Nieuszkodzone i niezużyte nadmiernie opakowania Odbiorca ma prawo odsprzedać Dostawcy po cenie jego zakupu przez Odbiorcę od Involt sp. z o.o Sp. K. lub zwrócić Involt sp. z o.o Sp. K. w okresie 90 dni od daty jego sprzedaży przez Involt sp. z o.o Sp. K. Zwrot opakowań po upłynięciu terminu 90 dni wymaga indywidualnych uzgodnień z Involt sp. z o.o Sp. K. Involt sp. z o.o Sp. K. przyjmie zwracane przez Odbiorcę opakowanie tylko, jeśli zwrot nastąpi za odpowiednim dokumentem dostawy dostarczonym razem ze zwracanymi opakowaniami, a ten wystawi wówczas wystawi fakturę korygującą lub uzgodni z Kupującym, że ten wystawi fakturę sprzedaży opakowań.

8. Involt sp. z o.o Sp. K. ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej zwracanych opakowań w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania.

§8 Reklamacje i odpowiedzialność za wady

1. Involt sp. z o.o Sp. K. zapewnia, że dostarczone wyroby, towary i usługi są produktami wysokiej jakości wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami oraz mogą być eksploatowane w obwodach elektrycznych pod warunkiem zachowania właściwych zasad transportu, przechowywania, układania i eksploatacji wyrobów i towarów zgodnie z postanowieniami w.w. norm i wytycznych producenta.

2. Gwarancją objęte są wyroby, towary i usługi dostarczane przez Involt sp. z o.o Sp. K. na podstawie faktury VAT. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

3. Gwarancja dotyczy wad wyrobu, towaru, usługi ujawnionych po ich sprzedaży zdefiniowanym Odbiorcom, o ile wynikły z przyczyn tkwiących uprzednio w wyrobach i o ile ujawnią się w okresie gwarancji.

4. Odbiorca zobowiązany jest do postępowania według procedury reklamacyjnej Involt sp. z o.o Sp. K.

5. Odbiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w imieniu Użytkownika końcowego oraz do uzyskania od niego wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przeprowadzenia procedury przez Dostawcę.

6. Odbiorca będący stroną postępowania reklamacyjnego zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji w tym umożliwiających identyfikację wyrobu, a na żądanie Dostawcy przesłanie próbek i/lub umożliwienie dostępu do miejsca, w którym zlokalizowany jest wadliwy wyrób.

7. Odbiorca może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych jeżeli: a. zapewni właściwy dobór transportu, składowania, układania i montażu przez osoby uprawnione oraz wykona badania podwykonawcze i okresowe eksploatacji dostarczonych wyrobów, towarów, usług, b. odpowiednio zabezpieczy i umożliwi Przedstawicielowi Dostawcy dokonanie oględzin miejsca ujawnienia wady oraz udostępni przewidziane przepisami eksploatacyjnymi zapisy wyników badań odbiorczych i eksploatacyjnych dla dostarczonych wyrobów, towarów i usług, c. jest w posiadaniu dowodów nabycia wyrobów, towarów i usług umożliwiających jednoznaczną identyfikację (m.in. faktura VAT, dokument WZ).

8. Wadami w rozumieniu OWS firmy Involt sp. z o.o Sp. K. nie są w szczególności wady wynikłe z: a. naturalnego zużycia, b. użycia wyrobu niezgodnego z jego przeznaczeniem, właściwościami lub zasadami korzystania, instrukcjami lub standardowymi praktykami, c. nadmiernego obciążenia prądowego, d. niefachowych prac budowlanych, e. wpływów chemicznych, elektrochemicznych, elektrycznych, f. przepięcia sieci energetycznej, g. wprowadzenia zmian w dostarczony wyrobie, towarze usłudze przez Odbiorcę lub osobę trzecia na własną rękę, h. następstw nieprzestrzegania zasad transportu, składowania i magazynowania wyrobów.

9. Prawo reklamacji dostarczonych wyrobów, towarów i usług nie przysługuje Odbiorcy w sytuacjach, gdy: a. stan wiedzy naukowej i technicznej w czasie dystrybucji wyrobów, towarów usług nie pozwalał na wykrycie w nich wad, b. zachodzi prawdopodobieństwo, że wada nie istniała w chwili, gdy wyrób, towar, usługa był wprowadzany do obiegu handlowego przez Involt sp. z o.o Sp. K. – powstała ona później; c. wyrób, towar usługa dostarczona przez Involt sp. z o.o Sp. K. nie była przeznaczona na sprzedaż lub do innych form dystrybucji w celu osiągnięcia zysku oraz, że nie została wyprodukowany lub rozprowadzana w zakresie działalności gospodarczej Involt sp. z o.o Sp. K. d. nie ma możliwości zidentyfikowania wyrobu, towaru, usługi pochodzącego od Dostawcy.

10. Wszelkie wyroby, towary zwrócone w celu zgłoszenia gwarancyjnego lub naprawczego muszą podlegać analizie i identyfikacji, jako pochodzące od Dostawcy.

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z: a. klęsk żywiołowych (wyższe siły natury), b. samowolnych modyfikacji Odbiorcy/ Użytkownika końcowego, c. Uszkodzeń mechanicznych mających związek z transportem urządzenia, którego częścią jest wyrób, towar, usługa.

12. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Involt sp. z o.o Sp. K. na piśmie niezwłocznie po wykryciu wad lub niezgodności wyrobu, towaru, usługi.

13. W przypadku reklamacji ilościowych wynikających z błędnego załadunku wyrobu, towaru, usługi, zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w dniu rozładunku.

14. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń dostarczonych wyrobów, towarów i usług wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu (widocznych gołym okiem) zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w dniu rozładunku. Warunkiem koniecznym rozpoznania takiej reklamacji jest przesłanie Formularza Zgłoszenia Reklamacji spisanego z udziałem przewoźnika.

15. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest wypełnienie Formularza Zgłoszenia Reklamacji i podpisanie go przez kierowcę przewoźnika.

16. Reklamacje jakościowe należy zgłosić w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania wyrobu, towaru, usługi. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

17. Odbiorca powinien dołączyć do reklamacji dowody wady jakościowej (np. zdjęcia) i na prośbę Dostawcy powinien wysłać próbkę wadliwego wyrobu, towaru, usługi.

18. W celu ustalenia przyczyny reklamacji niezbędna jest współpraca pomiędzy Dostawcą a zdefiniowanym Odbiorcą.

19. Involt sp. z o.o Sp. K. zobowiązuje się w ciągu 48h godzin od otrzymania kompletnego pisemnego zawiadomienia o wadzie wyrobu, towaru, usługi dokonać wstępnej oceny uszkodzenia i ustalić z Odbiorcą sposób dalszego postępowania. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że zgłoszone wady wymagają przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz, badań technicznych lub laboratoryjnych.

20. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Involt sp. z o.o Sp. K. może według swego uznania albo wymienić wyrób, towar, usługę na nowy, wolny od wad lub dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty wynikającej z jednostkowej ceny sprzedaży oraz reklamowanej ilości. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu stwierdzonych wad, braków lub innych niezgodności reklamowanego wyrobu, towaru, usługi.

21. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Odbiorca zobowiązany jest przechowywać reklamowany wyrób, towar, usługę w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

22. W przypadku wymiany całości lub części dostarczonego z wadą fabryczną wyrobu, towaru, usługi, wadliwa ilość jest własnością Involt sp. z o.o Sp. K. i na żądanie Involt sp. z o.o Sp. K. musi zostać zwrócona.

23. W każdym przypadku podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Involt sp. z o.o Sp. K. jest sporządzenie Formularza Zgłoszenia Reklamacji (wzór zatwierdzony przez Involt sp. z o.o Sp. K. dostępny do pobrania stronie www.involt.pl i dokumentacji zdjęciowej niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Odbiorcę.

Formularz zgłoszenia reklamacji

24. Niezachowanie przez Odbiorcę wyżej przewidzianych terminów lub warunków reklamacji skutkuje utratą praw wynikających z udzielonej gwarancji.

25. Involt sp. z o.o Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku wyrobów, towarów, usług.

26. Involt sp. z o.o Sp. K. ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych należności.

27. W przypadkach nieuzasadnionej reklamacji Involt sp. z o.o Sp. K. ma prawo obciążyć Odbiorcę wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym kosztami: ekspertyz i organizacji dodatkowych przewozów.

28. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji, nie może przekroczyć ceny zakupu wyrobów, w związku z którymi Odbiorca zgłosił swe roszczenia lub sumy ubezpieczenia tego konkretnego zdarzenia z polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej za produkt PLI (Product Liability Insurance), z którego wynika dane roszczenie o ile kwota ta będzie wyższa niż cena zakupu. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej oraz praw konsumenta o ile wynikają one z prawa polskiego.

29. Niezależnie od ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa wyżej, odpowiedzialność Dostawcy nie obejmuje korzyści, które zdefiniowany Odbiorca mógłby uzyskać, lub utraty danych gdyby ewentualna szkoda nie wystąpiła. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej oraz praw konsumenta o ile wynikają one z prawa polskiego.

§9 Postanowienia Końcowe

1. Niniejsze OWS oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.

2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych OWS wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego, a co za tym idzie tekst OWS nie może być interpretowany na ich podstawie.

3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Involt sp. z o.o Sp. K. za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem powyższych punktów.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

6. W czasie trwania stosunku umownego Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować Involt sp. z o.o Sp. K. o każdej zmianie dotyczącej adresu lub siedziby Odbiorcy oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości Odbiorcy.

7. Involt sp. z o.o Sp. K. jest uprawniony do wprowadzenia zmian w niniejszych OWS w dowolnym czasie. O zmianie OWS Involt sp. z o.o Sp. K. poinformuje Odbiorcę drogą pocztową lub elektroniczną i wskaże miejsce publikacji zmienionych OWS, a Odbiorca wyraża zgodę na powyższa formę powiadamiania o zmianach. Zmiany wchodzą w życie z chwilą doręczenia Odbiorcy powiadomienia o zmianach OWS i obowiązują we wszystkich umowach zawieranych po dniu doręczenia zawiadomienia.

8. Dostawca i Odbiorca będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Involt sp. z o.o Sp. K. Zarząd Involt sp. z o.o Sp. K.RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację , która opisuje w jaki sposób INVOLT Sp. z o.o. korzysta z Państwa danych.

KLAUZULA

INVOLT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519) przy ul. Jerzmanowskiej 4D, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług i zamówień , które Pan/Pani zamówił(a)/ złożył(a),

  • podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi,
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia , i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym partnerom, którzy zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, z których korzystamy oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • istnieje możliwość kontaktu z INVOLT Sp. z o.o. w sprawie ochrony danych pod adresem: biuro@involt.pl